ALGEMENE VERKOOPS, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

 • Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 • De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 • De (op)leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de (op)levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 • Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de (op)levering en alleszins voor het gebruik of de voorverkoop van de goederen.
 • Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen de wettelijke termijn van 30 dagen tenzij anders vermeld op de factuur.
 • Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 €.
 • Al onze hostings en domeinnamen worden automatisch stilzwijgend verlengt voor 1 jaar. Na de eerste stilzwijgende verlenging van de overeenkomst, kunt u de overeenkomst opzeggen zonder verbrekingsvergoeding, mits het respecteren van een opzeggingstermijn van maximaal 2 maanden.
 • In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 50 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen
 • Zolang de geleverde goederen en of diensten niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
 • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.